.
Hoạt động Kiểm định Chất lượng

Trường Đại học Thương mại nhận "Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Kiểm toán” và "Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng"

16/04/2024
Trong giai đoạn vừa qua, Trường Đại học Thương mại đã chủ động đưa công tác đảm bảo chất lượng trở thành một hoạt động thường xuyên, liên tục, từng bước định hình và phát triển văn hóa chất lượng trong toàn Trường nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội.

 

Chúc mừng “Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Kiểm toán” và “Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng” Trường Đại học Thương mại ngày 08/04/2024 được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành với tỷ lệ đạt tiêu chí yêu cầu lần lượt là 98% và 94%.

 

 

Trong tương lai, Trường Đại học Thương mại tin tưởng Nhà trường sẽ tiếp tục có những đột phá trong việc khẳng định, phát triển thương hiệu, trong tái cấu trúc Trường và chuyển đổi số, trong thu hút và phát triển nhân tài, quốc tế hóa nhân sự và trong thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng cao, hội nhập và đạt chuẩn chất lượng giáo dục đại học khu vực và trên thế giới, thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Đại học Thương mại trở thành một trường đại học có vị thế và uy tín cao trong đào tạo đại học, sau đại học; nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại hiện đại đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.