Hoạt động Khảo thí

Quyết định v/v sửa đổi một số nội dung trong Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường Đại học Thương mại

Thứ ba - 09/11/2021 21:58
Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-ĐHTM ngày 22/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại;
Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục.
Quyết định v/v sửa đổi một số nội dung trong Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường Đại học Thương mại
Xem chi tiết Quyết định số 1707/QĐ-ĐHTM ngày 10/11/2021 v/v sửa đổi một số nội dung trong Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường Đại học Thương mại tại đây
, . : 60