Hoạt động Kiểm định Chất lượng

Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đã thông qua với 100% phiếu biểu quyết cho 5 CTĐT của Trường Đại học Thương mại

Chủ nhật - 20/02/2022 06:21
Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đã thông qua với 100% phiếu biểu quyết cho 5 CTĐT của Trường Đại học Thương mại
🔥 Thông báo: Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đã thông qua với 100% phiếu biểu quyết cho 05 Chương trình đào tạo chính quy – trình độ đại học ngành Kinh tế, Luật kinh tế, Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin kinh tế, Quản trị nhân lực của Trường Đại học Thương mại. 
🌟 Chúc mừng TMU! Chúc mừng các khoa: Kinh tế - Luật, Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử, Quản trị nhân lực! 
👉 Bài viết "Chương trình khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học tại Trường Đại học Thương mại": https://tinyurl.com/3b6edft
👉 Bài viết "Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học Trường Đại học Thương mại": https://tinyurl.com/2t8y6snw
👉 Bài viết "Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo Trường Đại học Thương mại": https://tinyurl.com/y8x4mknr
, . : 60