Hội đồng Trường

Hội đồng Trường

Triển khai kế hoạch thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025

17/08/2020
1A6A82071

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; căn cứ Quyết định 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học; căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Quyết định 3868/QĐ-BGDĐT ngày 18/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐT ngày 6/8/2020 của Hội đồng trường và Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 6/8/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Thương mại; xác định rõ các tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng Trường cùng các nội dung, quy trình cụ thể để tổ chức thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên tinh thần công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Trường. 
 
1A6A82111
 
1A6A82101

Theo đó, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức giới thiệu và bầu các thành viên Hội đồng Trường theo 11 bước từ ngày 13/7-15/8/2020. Kết quả như sau:

1. Thành viên đương nhiên :
GS,TS Đinh Văn Sơn: Hiệu trưởng Nhà trường
PGS,TS Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn – Trưởng phòng TCNS
NCS Ngô Ngân Hà – đại diện Đoàn TNCS HCM là người học.

2. Thành viên được bầu tại Hội nghị toàn thể Viên chức, người lao động theo 3 nhóm
2.1 Thành viên đại diện cho cộng đồng xã hội:
TS Vũ Trọng Bình – Cục trưởng, Cục Việc làm, Bộ LĐTB&XH
TS Lương Minh Huân – Viện trưởng Viện Phát triển doanh nghiệp (VCCI)
TS Hoàng Ngọc Huấn – Chủ tịch VTVCab
ThS Đinh Thị Lụa – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Nam
ThS Nguyễn Thị Phượng – Phó Tổng Giám đốc Agribank 
 2.2.Thành viên đại diện khối giảng viên:
PGS,TS Bùi Hữu Đức – Chủ tịch HĐT nhiệm kỳ 2015-2020
PGS,TS Nguyễn Hoàng – Phó Hiệu trưởng
PGS,TS Nguyễn Thị Bích Loan – Phó Hiệu trưởng
PGS,TS Lê Thị Thanh Hải – Trưởng phòng Quản lý đào tạo
PGS,TS Phan Thị Thu Hoài – Trưởng khoa Marketing
PGS,TS Nguyễn Đức Nhuận – Trưởng phòng KT&ĐBCLGD
TS Nguyễn Thu Quỳnh – Trưởng phòng HCTH
PGS,TS Hà Văn Sự - Trưởng khoa Kinh tế - Luật
PGS,TS Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng phòng Quản lý khoa học
2.3 Thành viên đại diện khối viên chức và người lao động (không giữ ngạch giảng viên)
- ThS Vũ Thuần – Phó Trưởng phòng Quản trị

 
1A6A82031

Tại Hội nghị phiên thứ nhất, Hội đồng Trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2020-2025, 8h00 ngày 15/8/2020 tại H3, Hội nghị đã nhất trí cao bầu PGS,TS Bùi Hữu Đức làm Chủ tịch Hội đồng Trường, TS Nguyễn Thu Quỳnh – Trưởng phòng HCTH là Thư ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025.
 
1A6A82231
 
1A6A82191

Quy trình xây dựng và triển khai kế hoạch thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng và hiệu quả vào các hoạt động của Nhà trường trong thời gian tới.
 
1A6A82171
 
1A6A82271
           
1A6A82291
 
1A6A82321