Tập huấn khai thác cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử chuyên ngành Kinh tế - Quản lý - Thương mại - Khoa học Xã hội và Nhân văn của Nhà xuất bản Springer Nature
Tập huấn khai thác cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử chuyên ngành Kinh tế - Quản lý - Thương mại - Khoa học Xã hội và Nhân văn của Nhà xuất bản Springer NatureĐào tạo Ngày 22/2/2023, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức buổi tập huấn khai thác cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử chuyên ngành Kinh tế - Quản lý - Thương mại - Khoa học Xã hội và Nhân văn của Nhà xuất bản Springer Nature, nhằm mục đích hỗ trợ các đơn vị, các viên chức trong Trường sử dụng và khai thác dữ liệu tạp chí điện tử đúng mục đích và có hiệu quả. 24/02/2023